«Nur Bina gurluşyk» kärhanasy Gökdepe etrabyndaky täze athanany gurar

«Nur Bina gurluşyk» kärhanasy Gökdepe etrabyndaky täze athanany gurar

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atlaryny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň taslamasyny düzmek we ony gurmak barada degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmen atlary” döwlet birleşigine Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atlaryny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň taslamasyny düzmek hem-de onuň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp, gurmak barada «Nur Bina gurluşyk» hususy kärhanasy bilen şertnamany athana üçin aragatnaşyk, elektrik, gaz, suw üpjünçiliginiň hem-de lagymyň meýdançadan daşarky eltiji inžener ulgamyny we desgalaryny gurmak hem-de olary umumy ulgama birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertinde baglaşmaga ygtyýar berildi.

 Athananyň gurluşyk işleri 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda başlanar we 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga taýýar ediler.