«Ýyldyz» myhmanhanasynda gibrid görnüşde lukman alymlaryň forumy geçirildi

«Ýyldyz» myhmanhanasynda gibrid görnüşde lukman alymlaryň forumy geçirildi

8-nji oktýabrda Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda gibrid görnüşde «Lukmançylyk diplomatiýasy – sagdyn dünýäniň binýady» atly lukman alymlaryň halkara maslahaty öz işine başlady. Bu halkara forumy geçirmek başlangyjy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidir.

Dört sessiýadan ybarat bolan bu maslahata dünýäniň 15 ýurdundan saglygy goraýyş ulgamynyň ýokary wezipeli işgärleri, ylmy intelligensiýanyň wekilleri hem-de abraýly halkara guramalaryň, hususan-da, BMG-niň we BSGG-niň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşýarlar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory doktor Hans Klýuge Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan guralan bu duşuşygyň öz wagtyndalygyny nygtamak bilen, şu platformanyň özara hereketleriň ýetilen derejesine baha bermäge, şeýle-de saglygy goraýyş ulgamyndaky, hususan-da häzirki pandemiýa garşy göreşmek bilen bagly gaýragoýulmasyz meseleler boýunça pikir alyşmaga mümkinçilik berýändigini nygtady.