Aşgabatda lukman alymlaryň halkara maslahaty geçirilýär

Aşgabatda lukman alymlaryň halkara maslahaty geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti «Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady» atly lukman alymlaryň halkara maslahatynyň öz işine başlamagy mynasybetli Gutlag hatyny iberdi. Bu halkara forum şu gün — 8-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriler.

«Häzirki zaman lukmançylygyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary hökmünde bu gün netijeli halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge we bu ulgamda tejribe alyşmaga ýardam bermäge gönükdirilen lukmançylyk diplomatiýasy aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar» diýip, türkmen Lideri Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýöriteleşdirilen düzümleri bilen özara hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeldýän Türkmenistanyň lukmançylyk diplomatiýasy ulgamynda iş ýüzündäki gatnaşyklary ösdürmekde, adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmek üçin netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda, howply keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek babatda ylmy maglumatlary alyşmakda baý tejribe toplandygyny nygtaýar.

«Türkmenistan dünýäde ilkinjileriň hatarynda COVID-19-yň öz çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn çäreleri gördi. Hususan-da, Özbegistan we Azerbaýjan bilen bilelikde umumy serhetlerde sanitariýa-karantin çärelerini üpjün etmek boýunça özara arkalaşykly işler amala aşyrylýar. Täze wirus ýokanjyna garşy göreşmekde sebitde tagallalary birleşdirmegiň çäklerinde goňşy ýurtlar biri-birine özara ynsanperwer goldawyny hem berýärler» diýlip, Gutlag hatynda Türkmenistan tarapyndan bu ugurda öňe sürlen halkara başlangyçlaryň giň goldaw tapjakdygyna ynam bildirilýär.