BSGG-niň wekili Hans Klýuge Türkmenistanda saparda bolýar

BSGG-niň wekili Hans Klýuge Türkmenistanda saparda bolýar

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory doktor Hans Klýuge bilen duşuşygy geçirildi. Myhman 8-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek “Lukmançylyk diplomatiýasy – sagdyn dünýäniň binýady” atly lukman alymlaryň halkara maslahatyna gatnaşar.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň ýokary derejesini nygtap, halkara gün tertibiniň saglygy goraýyş ulgamyndaky wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Türkmen tarapy BSGG-niň Ýewropa Ssebitleýin edarasynyň direktoryna Türkmenistanyň Prezidentiniň dürli halkara meýdançalarda saglygy goraýyş ulgamy boýunça öňe sürýän başlangyçlary hem-de teklipleri babatynda gürrüň berdi we Türkmenistanyň BSGG bilen hyzmatdaşlygynyň has hem ösdürilmegini we berkidilmegini maksat edinýändigini tassyklady.

Şunuň bilen baglylykda, taraplar Aşgabatda geçiriljek “Lukmançylyk diplomatiýasy – sagdyn dünýäniň binýady” atly lukman alymlaryň halkara maslahatynyň saglygy goraýyş ugrunda ulgamlaýyn pikir alyşmak we hünär tejribesi bilen paýlaşmak üçin gerekli şertleri döretmekdäki ähmiýetini nygtadylar.