Türkmenistan dünýädäki ýagdaýlara üns bilen gözegçilik edýär we ýagdaýa görä hereket eder

Türkmenistan dünýädäki ýagdaýlara üns bilen gözegçilik edýär we ýagdaýa görä hereket eder

Türkmenistan dünýädäki, goňşy ýurtlardaky ýagdaýlara üns bilen gözegçilik edýär we ýagdaýa görä hereket eder. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmana beren eksklýuziw interwýusynda beýan etdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda sanjym işiniň bellenen tertibe we zerurlyklara laýyklykda, ýurduň tutuş çäginde  alnyp barylýandygyny belledi. Onuň aýtmagyna görä, saglygy goraýyş ulgamy, arassaçylyk gulluklary sazlaşykly işleýär, keseliň öňüni almak boýunça zerur çäreleriň ählisi görülýär.

Şol bir wagtyň özünde, ol häzirki wagtda Türkmenistana girmek bilen bagly belli bir derejede çäklendirmeleriň, hususan-da, beýleki ýurtlar bilen awiagatnawlaryň çäklendirmesiniň bardygyny belledi.

"Biz dünýädäki, goňşy ýurtlardaky ýagdaýlara üns bilen gözegçilik edýäris we ýagdaýa görä hereket ederis. Umuman, Türkmenistan bu howply ýokanja garşy gorag gurallaryny netijeli ulanmagyň hötdesinden geldi diýip aýdyp bileris - diýip Prezident belledi.