Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi Özbegistanyň ugurdaş kärhanalarynyň 2-si bilen ylalaşyk baglaşar

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi Özbegistanyň ugurdaş kärhanalarynyň 2-si bilen ylalaşyk baglaşar

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň ýerden ýokary hasyl öndürmek ugrunda alyp barýan işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de oba hojalyk ekinlerini kesellerden we zyýankeşlerden goramak maksady bilen, degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine:

  • 2022-2023-nji ýyllarda oba hojalyk gurallaryny hem-de traktor tirkeglerini satyn almak barada Özbegistan Respublikasynyň “Uzsanoateksport” paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga;
  • 2022 — 2026-njy ýyllar aralygynda bugdaýyň haşal otlaryna we kesellerine hem-de gowaçanyň zyýankeşlerine garşy ulanylýan himiki serişdeleri satyn almak barada Özbegistan Respublikasynyň “Ifoda Agro Kimyo Himoya” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilelikdäki kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.