Tailand 1-nji noýabrdan syýahatçylary kabul edip başlar

Tailand 1-nji noýabrdan syýahatçylary kabul edip başlar

Tailandyň häkimiýetleri 1-nji noýabrdan 30-njy noýabr aralygynda koronawirusa garşy sanjym alan daşary ýurtly syýahatçylara karantin bolmazdan Bangkoka we ýurduň ýene dokuz welaýatyna girmäge rugsat bermegi meýilleşdirýärler. Bu barada Interfaks agentligine salgylanyp, Day.Az habar berýär.

Ýöne syýahatçylar üçin welaýatlaryň ähli ýerleri däl-de, diňe ýörite bellenilen “syýahatçylyk zolaklary” elýeterli bolar. Bu zolaklara Krabi we Phangnga, Çiangmaý, Huahin, Pattaýýa, Ça-Am, Buriram, Ko Paýam we beýleki ýerler degişli.

1 – 31-nji dekabrda syýahatçylar üçin özüne çekiji hasaplanýan ýene 20 welaýaty açmak meýilleşdirilýär. Bular Aýuttaýa, Çiangraý, Khon Kaýen, Lamphun we beýlekiler. 1-nji ýanwardan hökümet serhet welaýatlaryny açyp başlar.

Mundan başga-da, 1-nji oktýabrdan Krabi welaýatyndaky Klong Muang we Tub Kaýek kenarlary ýaly syýahatçylaryň eýýäm barýan sebitlerinde öň ýapyk bolan desgalar kem-kemden açylyp başlanar. 29-njy sentýabrdan has berk düzgünleriň hereket edýän “gyzyl” sebitlerinde hem çäklendirmeleriň bir bölegi aýrylar. Bu ýerde kem-kemden spa-merkezleri, kinoteatrlar, sport meýdançalary, işewür merkezler ýaly köp sanly güýmenje desgalarynyň işlemegine rugsat berler. 

Mundan başga-da, 1-nji oktýabrdan Tailanda gelýänleriň ählisi üçin hökmany karantiniň möhleti sanjym alan syýahatçylar üçin ýedi, sanjym almadyklar üçin 10 güne çenli azaldylar.