Peterburg Aşgabatda Leningradyň goragçylarynyň hormatyna ýadygärlik gurar

Peterburg Aşgabatda Leningradyň goragçylarynyň hormatyna ýadygärlik gurar

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglowyň ýolbaşçylygyndaky rus wekiliýeti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda Aşgabatda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlara hormat goýmak, olaryň sarpasyny saklamak hem-de türkmen halkyna minnetdarlyk nyşany hökmünde ýadygärlik gurup bermegi teklip etdi..Bu barada gov.spb.ru habar berýär.

Türkmensitanyň Baştutany we Peterburgyň gubernatory Beýik Watançylyk urşunyň we Leningradyň goragçylarynyň ýadygärligini saklap galmak meselesine aýratyn üns berdiler. Beglow Türkmenistanda ýaşap ýören Leningradyň goragçylaryna kömegi üçin minnetdarlyk bildirdi. 

«Ýakynda Leningradyň gabawynyň başlananyna 80 ýyl doldy. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Leningraddan göçürilenleri kabul edipdi. Olaryň myhmansöýerligi we mähirliligi biziň ýüreklerimizde saklanýar. Biz türkmen halkyna minnetdarlyk nyşany hökmünde Aşgabatda ýadygärlik gurup bermek isleýäris» - diýip Beglow belledi.

Uruş ýyllarynda Türkmenistan gabawa alnan Leningraddan 300-den gowrak adamy, şol sanda çagalary kabul etdi.