Dünýäde iň gadymy düýe heýkelleri ýüze çykaryldy

Dünýäde iň gadymy düýe heýkelleri ýüze çykaryldy

2018-nji ýylda Saud Arabystanynda birnäçe düýe heýkelleri tapylyp, olaryň ýaşynyň 2000 ýyldan az däldigini çaklanypdy. Ýakynda geçirilen täze barlaglardan soň bolsa, gaýanyň ýüzünde oýulyp ýasalan bu heýkelleriň ýaşynyň üstüne ýene 5-6 müň ýyl goşuldy. Bu barada BBС habar berdi.

Aslynda, gaýanyň ýüzündäki heýkelleriň takyk ýaşyny kesgitlemek alymlar üçin uly kynçylyk döredýär. Sebäbi gaýanyň ýüzüne çekilen suratlardan ýa-da gadymy gural-esbaplardan tapawutlylykda, bu heýkellerde organiki maddalaryň yzy bolmaýar. Şeýle bolansoň, tapyndylaryň ýaşyny kesgitlemek üçin hünärmenler gadymy senetçiler tarapyndan ulanylan gurallaryň yzlaryny seljerip, sebitdäki eroziýanyň aýratynlyklaryny we şol töwerekden tapylan haýwan süňklerini öwrenmeli boldular.

Alnan maglumatlar alymlara heýkelleriň 7000-8000 ýyl ozal döredilendigini çaklamaga mümkinçilik berdi. Munuň özi, Saud Arabystanynyň düýe heýkelleriniň ýaşynyň Stounhenjden we Gizadaky piramidalardan has uludygyny aňladýar. Bellemeli zatlaryň biri hem, heýkeller heniz bu sebitde düýeler eldekileşdirilmänkä peýda bolupdyr.

Barlagçylar bu heýkelleriň gadymy çarwa taýpalarynyň ýygnanýan ýerini tanamak üçin özboluşly bellik bolup hyzmat edendigine ynanýarlar.