Ispaniýada koronawirusa garşy göreşmek üçin «akylly» äýnek döredildi

Ispaniýada koronawirusa garşy göreşmek üçin «akylly» äýnek döredildi

Ispaniýanyň Kartahena şäherinde ýerleşýän Politehniki uniwersitetiniň işgärleri “akylly” äýnek döretdiler. Bu gurluş adamyň ýüzüni tanap, temperaturany ölçäp bilýär. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň metbugat relizinde aýdylýar diýip, ug.ru belleýär.

“Akylly” äýnekler jemgyýetçilik ýerlerinde ulanylan ýagdaýynda ýanyňdaky raýatlaryň temperaturasynyň ýokarydygyny ýa-da däldigini barlamaga kömek eder. Munuň üçin indi olara nobata durmak gerek däl. Bu gurluş birnäçe adamyň ýüzüni parallel tanamak üçin ýokary takyklykly kamera, şeýle-de görüş meýdanynda bolan ähli adamlaryň temperaturasyny bellige alýan telekamera bilen üpjün edilendir.

Mundan başga-da, uniwersitetde adamlaryň arasyndaky sosial araçägi ölçeýän aýratyn kamerany döretmek meýilleşdirilýär. Onuň kömegi bilen raýatlaryň belli bir wagtda biri-birinden howpsuz aralykda ýerleşýändigine gözegçilik etmek bolar.

Koronawirus ýaýrap başlany bäri Ispaniýada 4,9 milliondan gowrak kesel hadysasy ýüze çykaryldy, 85,3 müňden gowrak adam ýogaldy. 2020-nji ýylyň 27-nji dekabrynda ýurtda ilat sanjymy boýunça kampaniýa başlandy. Häzirki wagtda ilatyň 74%-den gowragy COVID-19-a garşy doly sanjym aldy.