Pekindäki gyşky Olimpiadanyň alawy 18-nji oktýabrda Gresiýada tomaşaçysyz ýakylar

Pekindäki gyşky Olimpiadanyň alawy 18-nji oktýabrda Gresiýada tomaşaçysyz ýakylar

2022-nji ýylda Hytaýda geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy koronawirus pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler bilen baglylykda 18-nji oktýabrda Peloponnesdäki Gadymy Olimpiýadada tomaşaçysyz geçiriler diýip, Gresiýanyň Raýatlary goramak ministrligi aýtdy. Muny mir24.tv ýetirýär.

Çarşenbe güni ministrlikde çäreler we Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy bilen bagly grek we hytaý wekiliýetleriniň ýygnagy geçirildi. Oňa Gresiýanyň Olimpiýa komitetiniň başlygy Spiros Kapralos gatnaşdy. Degişli netijeler çykarylanda COVID-19-yň ýokaşma töwekgelçilikleri we gorag çäreleri göz öňünde tutuldy. 

“Maksatnama şeýle görnüşde kesgitlenildi: alawyň ýakylyşy 2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Gadymy Olimpiýadada köpçülik gatnaşmazdan geçiriler. Soňra estafetadan soň alaw Afinadaky Akropola getiriler, şol ýerde-de ol gijäni geçirer” – diýip, ministrlik habar berdi.

19-njy oktýabrda alaw “Panatinaikos” stadionyndaky resmi dabarada hytaý wekiliýetine gowşurylar. Çärä diňe 200 akkreditlenen adam gatnaşar, olaryň arasynda iki tarapyň we Olimpiýa komitetiniň resmi wekiliýetleri bar. Şondan soň alaw Afina howa menzilinden ýörite uçuş bilen Pekine getiriler.

Däp boýunça Olimpiýa alawy Oýunlaryň watany bolan Peloponnesdäki Gadymy Olimpiýadada Günüň şöhlesinden ýakylýar. 2020-nji ýylda koronawirus sebäpli dabara tomaşaçysyz geçirildi. Geçen ýyl estafetanyň grek tapgyry ýatyryldy, Tokiodaky tomusky Olimpiýa oýunlarynyň özi bolsa pandemiýa sebäpli bir ýyl yza süýşürildi. 

Ýatlap geçsek, 2022-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlary 4-nji fewraldan 20-nji fewral aralygynda Pekinde geçiriler.