Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri Duşenbede duşuşyk geçirdiler

Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri Duşenbede duşuşyk geçirdiler

Şu gün, 17-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Täjigistanyň paýtagty Duşenbede geçirilen mejlisiniň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi bilen duşuşyk geçirdi diýip, irna.ir eýran habarlar agentligi habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Ebrahim Raisi Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary iki goňşy ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň çäginden çykyp, Aşgabat bilen Tähranyň özara gatnaşyklaryny has hem berkitmek we çuňlaşdyrmak üçin oňat mümkinçiliklere eýedigini belledi.

EYR-nyň Prezidentiniň aýtmagyna görä, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparlaryň mejlisleri Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmäge netijeli täsir edip biler.

«Energetiki alyş-çalyş we iki ýurduň arasyndaky özara söwdanyň hem-de harytlaryň dolanyşygynyň artdyrylmagy Tähran bilen Aşgabadyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmek üçin mümkin bolan ugurlaryň biridir» - diýip Raisi belledi.

Duşuşygyň barşynda Prezidentler gaz meselesini çözmegi hem ylalaşdylar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem Türkmenistan bilen Eýranyň dostlukly gatnaşyklaryna çuňňur kanagatlanma bildirip, iki ýurduň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki toparlaryň mejlisini yzygiderli esasda geçirmegiň meýilleşdirilýändigini belledi.

Berdimuhamedow Eýran bilen Türkmenistanyň üstaşyr kuwwatlyklarynyň işjeňleşdirilmeginiň iki ýurduň söwda-ykdysady gatnaşyklaryny täze derejä çykarmakda möhüm orun eýelejekdigini nygtady.