Eýran türkmen gazyny satyn alyp başlamak barada gepleşikleri geçirmäge taýýar

Eýran türkmen gazyny satyn alyp başlamak barada gepleşikleri geçirmäge taýýar

Eýran Yslam Respublikasynyň ýakynda wezipä bellenen nebit ministri Jawad Ouji Tähranyň gaz syýasatyny teswirlemeginiň barşynda žurnalistler bilen söhbetdeşliginde şeýle diýdi: «Häzirki wagtda biziň iş salyşýan meselelerimiziň biri — goňşy ýurtlarymyz, şol sanda Türkmenistan bilen gaz diplomatiýasy meselesidir». Bu barada ORIENT eýran habar beriş serişdelerine salgylanyp habar berýär.

Jawad Oujiniň şeýle hem aýtmagyna görä, «Bu babatda biz gazyň eksportyny we söwdasyny artdyrmak üçin Türkmenistan we beýleki döwletler bilen gepleşikleri geçireris».

Türkmenistan öň iberilen gaz üçin eýran kompaniýasynyň bergisiniň toplanyp gidenligi sebäpli, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Eýrana gaz ibermelerini kesdi. Uzak dowam eden gepleşiklere garamazdan, taraplar umumy ylalaşyga gelip bilmediler we «Türkmengaz» döwlet konserni Halkara arbitraž kazyýete (ICA) arza bilen ýüz tutmaly boldy.

Geçen ýyl ICA eýran-türkmen gaz dawasy barada Türkmenistanyň peýdasyna bolan hökümini çykardy.