Eýran gaz bergisi üçin Türkmenistana 2 milliard dollar tölemäge borçly edildi

Eýran gaz bergisi üçin Türkmenistana 2 milliard dollar tölemäge borçly edildi

Halkara Arbitraž Kazyýeti (ICA) eýran-türkmen gaz dawasy baradaky kararyny yglan etdi. Bu barada Eýranyň iňlis dilinde çap edilýän “Finans Tribune” gazetine salgylanyp, ORIENT habar berýär.

«Türkmengaz» DK-nyň we Milli Eýran gaz kompaniýasynyň (NIGC) berýän maglumatlaryna esaslanyp, IRNA Eýranyň 2007-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli Türkmenistandan satyn alnan gazyň bahasyny tölemezlikde günäkärlenendigini mälim etdi. Heniz ähli jikme-jiklikleri doly aýan edilmedik karara laýyklykda, Eýran bu berginiň aşagyndan çykmak üçin Aşgabada 2 milliard dollara golaý töleg tölemäge borçly» - diýip, neşirde aýdylýar.

Mundan başga-da, Halkara Arbitraž Kazyýetiniň düzgünlerine görä, iki tarap hem ylalaşmasa, Nebit ministrligi we Milli Eýran gaz kompaniýasy kazyýetiň kararynyň jikme-jiklikleriniň çap edilmejekdigini aýdýar diýip, gazetde bellenilýär.
Ýadymyzda bolsa, Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz dawasy 2017-nji ýylda, eýran tarapynyň Türkmenistan Eýran Yslam Respublikasyna gaz üpjünçiligini 1-nji ýanwardan bes etdi diýen habary bilen baglanyşykly ýüze çykypdy. Muňa jogap hökmünde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Aşgabadyň Eýranyň ozal iberilen gaz üçin bergisi sebäpli gaz üpjünçiligini azaltmaga mejbur bolandygyny aýdypdy. Uzaga çeken gepleşiklere garamazdan, taraplar özara ylalaşyga gelip bilmediler we «Türkmengaz» döwlet konserni Halkara Arbitraž Kazyýetine ýüz tutmaga mejbur boldy.