Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri «C5+1» duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri «C5+1» duşuşygyna gatnaşdy

16-njy sentýabrda «C5+1» görnüşinde Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşky gurşaw goramak meselelerine jogapkär edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi. TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, onda türkmen wekiliýetine Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýew ýolbaşçylyk etdi.

Bellenilişi ýaly, taraplar howanyň üýtgemegi, klimat çökgünliginiň, hususan-da, onuň azyk howpsuzlygyny, energiýa öndürijiligini üpjün etmek üçin suwuň elýeterliligine we biodürlülige ýetirýän ýaramaz täsiri bilen bagly meselelere seredip geçdiler. Parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak, Aral deňzi sebitinde ekologiýa, sosial, ykdysady we demografiýa ýagdaýy gowulandyrmak ýaly maksatlar kesgitlenildi.

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ulanmagy kämilleşdirmek ugrunda hem-de ilatyň howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirini ýetýän bölegi üçin sosial özgertmeleri goldamak işinde bilelikdäki hereketiň wajyplygy barada bellenilip, taraplar bu maksatlara ýetmekde sebitleýin hyzmatdaşlygyň hem-de ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Hökümetleriniň hyzmatdaşlygynyň uly mümkinçiliklerini bellediler.