Pandemiýa garşy göreş boýunça Halkara sammit 22-nji sentýabrda geçiriler

Pandemiýa garşy göreş boýunça Halkara sammit 22-nji sentýabrda geçiriler

Pandemiýa garşy göreş we global sanjym meseleleri boýunça halkara sammiti geçirmek 22-nji sentýabrda meýilleşdirilýär. Bu barada Ak tamyň çakylygyna salgylanyp, The Washington Post habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

“Sammitiň dowamynda Prezident Baýden hökümet baştutanlaryna, döwletleriň we halkara guramalaryň baştutanlaryna, haýyr-sahawat guramalarynyň, hökümete degişli bolmadyk guramalaryň we işewür guramalaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, COVID-19 pandemiýasyny ýok etmek boýunça tagallalary utgaşdyrar. Sammite gatnaşýanlar anyk çäreleri mälim ederler we bu maksada ýetmek üçin, şeýle hem dünýäni geljekde saglyk howpsuzlygyna abanýan howplara taýýarlamak üçin möhüm wezipeleri kesgitlärler" diýlip, habarda aýdylýar.

Ýadymyzda bolsa, mundan öň ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdeniň ýakyn wagtda koronawirusa garşy göreş boýunça global sammit çagyrmagy meýilleşdirýändigi habar berlipdi.

Dünýä liderleriniň bu duşuşygy koronawirus pandemiýasyna garşy göreş we ählumumy sanjym meselelerine bagyşlanar. Onda beýleki mowzuklar bilen bir hatarda mätäç ýurtlara kislorod üpjünçiligi we halkara hyzmatdaşlygynyň COVID-19 bilen baglanyşykly gözleglerdäki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar.