Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Er-Riýaddaky ilçileri duşuşyga gatnaşdylar

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Er-Riýaddaky ilçileri duşuşyga gatnaşdylar

13-nji sentýabrda Aýlag Hyzmatdaşlyk Geňeşiniň Baş sekretariatynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Er-Riýad şäherindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileriniň Geňeşiň Baş sekretarynyň syýasy meseleler we gepleşikler boýunça orunbasary bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Bellenilişi ýaly, duşuşygyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diplomatlary Geňeş bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplaryň bar bolan ägirt uly mümkinçilikleriniň nazarda tutulmagy bilen, ýurtlaryň arasynda maýa goýum, energetika, söwda-ykdysady, ylmy-medeni we beýleki ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna hem garaldy.