Sony Nobel baýragyny aljak emeli intellekti döretmegi meýilleşdirýär

Sony Nobel baýragyny aljak emeli intellekti döretmegi meýilleşdirýär

Sony Computer Science Laboratories-iň baş direktory Hiroaki Kitano Nobel baýragyny aljak emeli intellekti döretmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada riafan.ru habar berýär. 

Häzirkizaman akyllary bilen deňleşjek neýroulgamy döretmek üçin Kitano Nobel Turing Challenge taslamasyny işläp düzer. Taslamanyň maksady neýroulgama 2050-nji ýyla çenli Nobel baýragyny almaga mümkinçilik berjek akyl bilen emeli intellekti döretmekdir. Bu işiň tapawutly tarapy ylym we tehnika pudagynda düýpgöter täze açyşlar bolar.

“Taslamanyň maksady ylmy açyşyň özüni özgertmekden we onuň alternatiw görnüşini döretmekden ybarat” – diýip, Sony-nyň emeli intellekt gözlegleri boýunça ýolbaşçysy belleýär.

Nobel Turing Challenge taslamasynyň gymmaty üznüksiz we awtonom açyş edip biljek maşynlary işläp düzmekdedir. AI-alymy mümkin boldugyça köp gipotezany döreder we barlagdan geçirer. Olaryň käbiri özbaşdak uly açyşlara getirer ýa-da olaryň özeni bolar.

Ilki bilen hünärmenler gurallar toplumyny dörederler, onuň kömegi bilen gözleg işleriniň bir bölegi awtomatlaşdyrylar. Awtonom derejesi barlaglaryň we çaklamalaryň has giň toplumyny emele getirmek üçin ýokarlandyrylyp bilner. Emeli intellekt adamlary agyr intellektual işden azat eder.