Türkmen-owgan serhedindäki gümrük nokatlary durnukly işledilýär

Türkmen-owgan serhedindäki gümrük nokatlary durnukly işledilýär

TDIM-niň resmi internet saýtynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, şeýle-de degişli pudaklaýyn dolandyryş we harby edaralarynyň wekilleriniň 30-njy awgustda Owganystanyň Farýab welaýatynyň ygtyýarlandyrylan wekilleri, hususan-da, Andhoý, Hançarbag, Gurgan etraplarynyň häkimleri hem-de Akina gümrük nokadynyň başlygy bilen duşuşandyklary barada habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, taraplar serhetýaka sebitlerde serhet, gümrük we fitosanitariýa gözegçiligi boýunça wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly hyzmatdaşlygyň häzirki meselelerini ara alyp maslahatlaşyp, Ymamnazar-Akina gümrük gözegçilik nokadynyň işini güýçlendirmäge ylalaşdylar. Ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.