Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň düzümi tassyklanyldy

Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň düzümi tassyklanyldy.

Ýurdumyzda keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaga, raýatlaryň saglygyny gorap saklamaga, şeýle hem bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmäge gönükdirilen bu Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Öň habar berşimiz ýaly, 25-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň alyp barýan işleriniň netijelerine we bu ugurda öňde durýan wezipelere garady. Mejlisiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli künjeklerinde arassaçylyk, degişli zyýansyzlandyryş işleriniň talabalaýyk alnyp barylmalydygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleriň oňyn çözülmegine örän jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutany şeýle hem häzirki döwürde Türkmenistanda köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegini çäklendirmek babatda teklipler taýýarlamak boýunça degişli düzümleriň bilelikde iş alyp barmagynyň wajypdygyny nygtady.