Türkmenistanda köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegi çäklendiriler

Türkmenistanda köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegi çäklendiriler

Türkmenistanda häzirki döwürde köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegini çäklendirmek babatda teklipler taýýarlanylýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belläp, bu ugurda degişli düzümleriň bilelikde iş alyp barmagynyň wajypdygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, dünýäde koronawirus ýokanjynyň bar döwründe onuň ýurdumyza getirilmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak bilen bagly çäreleri güýçlendirmek, ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda hem-de eýeçiligiň görnüşlerine garamazdan, beýleki edara-kärhanalarda alnyp barlan göreş çärelerini talabalaýyk guramak, sanitariýa we epidemiologiýa kadalaryny berk berjaý etmek maksady bilen bu ugurda halkara tejribesini öwrenmek esasynda degişli kanunçylyga seljerme işlerini geçirmeli hem-de üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça teklipleri taýýarlamak zerur hasaplanýar.

Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli künjeklerinde arassaçylyk, degişli zyýansyzlandyryş işleriniň talabalaýyk alnyp barylmalydygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleriň oňyn çözülmegine örän jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi.