Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň işiniň netijelerine garaldy

Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň işiniň netijelerine garaldy

Şu gün, 25-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň alyp barýan işleriniň netijelerine we bu ugurda öňde durýan wezipelere garady.

Mejlisiň çäklerinde güýz paslynyň gelmegi bilen ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler we bu babatda ugurdaş düzümler bilen bilelikde ýerine ýetirilýän işler barada hasabatlar diňlenildi.

Mejlisiň dowamynda häzirki döwürde ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen birlikde ýurdumyza ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen hem-de maşgala lukmanlary tarapyndan saglyk durmuş ýörelgeleriniň, öňüni alyş çäreleriniň we lukman maslahatlarynyň dogry we dürs ýerine ýetirilmegini düşündirmek boýunça zerur işler ýerine ýetirilmelidir diýip, türkmen Lideri belledi.

Döwlet Baştutany ýurdumyzyň ähli künjeklerinde arassaçylyk, degişli zyýansyzlandyryş işleriniň talabalaýyk alnyp barylmalydygyny belläp, bu ugurda bar bolan meseleleriň oňyn çözülmegine örän jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň täsirine garşy mundan beýläk-de alnyp barylmaly işler bilen bagly meseleleriň üstünde durup geçdi.