Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

26-njy awgustda TDIM-niň binasynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi. Diplomatlar ikitaraplaýyn türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. 

Bellenilişi ýaly, gepleşikleriň dowamynda şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Tokio şäherine bolan saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berildi.