Hytaýyň Baidu gözleg ulgamy geljegiň robotakisisini tanyşdyrdy

Hytaýyň Baidu gözleg ulgamy geljegiň robotakisisini tanyşdyrdy

Hytaýyň iň uly gözleg portaly bolan Baidu her ýyl geçirilýän «Baidu World» konferensiýasynda sürüji üçin oturgyç göz öňünde tutulmadyk awtoulagyň prototipini tanyşdyrdy. Öndürijileriň pikiriçe, özbaşdak hereket edýän şeýle awtoulaglar ýakyn iki ýylda Hytaýyň köçelerinde peýda bolup biler. Bu barada CNBC habar berýär.

Häzirlikçe prototipiň ady ýok, döredijileri hem oňa ýöne bir "robokar" diýäýýärler. Ol awtonom kapsuladan we adaty torpedanyň hem-de dolandyryş paneliniň ýerine uly multimediýa ekranyndan ybaratdyr.

Awtoulagyň dolandyrylyşyna sürüjiniň ýerine emeli intellektli iň täze Kunlun 2 çipi jogap berýär. Köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemäge ukyply bolan bu çip özbaşdak dolandyryş ulgamlaryny ornaşdyrmakda beýleki awtoulag öndürijileri tarapyndan hem ulanylyp bilner.

Baidu-nyň wekilleri häzirlikçe öz markasynda sürüjisiz awtoulag çykaryp-çykarmajakdyklaryny, bolmanda, munuň haçan bolup biljekdigini aýdyp bilenoklar. Emma bu täze çipiň önümçiligi eýýäm başlandy we analitikleriň pikiriçe, Kunlun 2 Baidu-a millionlarça dollarlyk girdeji gazanmaga kömek eder.