Türkmen Lideri «Fitch Ratings» agentliginiň Türkmenistana beren bahasyna kanagatlanma bildirdi

Türkmen Lideri «Fitch Ratings» agentliginiň Türkmenistana beren bahasyna kanagatlanma bildirdi

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisiniň dowamynda türkmen Liderine «Fitch Ratings» halkara agentliginiň Türkmenistan üçin kesgitlenen derejeleri barada hasabat berdi. Nygtalyşy ýaly, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň ählumumy ulgamynda dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, halkara reýting agentligi Türkmenistana ilkinji gezek şeýle bahalandyrma berdi. Bu barada TmCars.info giňişleýin maglumaty ozal hem okyjylarymyza ýetiripdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow «Fitch Ratings» agentligi tarapyndan Türkmenistan üçin berlen halkara derejeleriň döwletimiziň halkara maliýe abraýyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyza çekilýän maýa goýumlaryň mukdaryny artdyrmaga we karzlaryň şertlerini ýeňilleşdirmäge, netijede, Türkmenistanyň daşary ykdysady işiniň has-da ösmegine ýardam berjekdigini belledi. Munuň özi Türkmenistan üçin örän uly abraýdyr. Şonuň üçin hem Türkmenistana döwürleýin esasda derejeleri almak we ony has-da ýokarlandyrmak boýunça halkara agentlikler bilen zerur işleri mundan beýläk-de yzygiderli alyp barmak möhümdir.