Pakistanyň daşary işler ministri Owganystanyň serhetdeş ýurtlarynda saparda bolar

Pakistanyň daşary işler ministri Owganystanyň serhetdeş ýurtlarynda saparda bolar

25-27-nji awgustda Pakistan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň Owganystanyň serhetdeş ýurtlaryna sapar bilen barmagyna garaşylýar. Bu barada Pakistanyň birnäçe habar beriş serişdeleriniň diplomatik çeşmelere salgylanyp berýän habarlaryny newscentralasia.net saýty ýetirýär.

Pakistanyň daşary işler ministriniň Türkmenistana, Täjigistana, Özbegistana we Eýrana boljak saparynyň esasy maksady döwletara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy, şeýle-de Owganystandaky dowam edýän çylşyrymly wakalary ara alyp maslahatlaşmakdan ybaratdyr.

Şeýle hem onuň Türkmenistana saparynyň dowamynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň durmuşa geçirilişi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. 

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, «Taliban» hereketi Türkmenistan - Owganystan - Pakistan - Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga taýýar. Bu barada hereketiň wekili Suheýl Şahin aýtdy. Onuň sözlerine görä:

"Owganystan – bu Merkezi we Günorta Aziýanyň arasynda baglanyşdyryjy köprüdir. Biz hem bu arabaglanyşyklaryň bir bölegi bolmak ugrunda hem-de beýleki birnäçe taslamalar babatda iş alyp barýarys. Bizde TOPH gaz geçirijisi ýaly iri taslamalar, awtoulag we demir ýollar boýunça herekete girizmegi meýilleşdirýän taslamalarymyz bar".