«Taliban» hereketi TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmaga taýýar

«Taliban» hereketi TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşmaga taýýar

«Taliban» hereketi Türkmenistan - Owganystan - Pakistan - Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga taýýar. Bu barada hereketiň wekili Suheýl Şahin aýtdy diýip, Praým agentligi belleýär.

"Owganystan – bu Merkezi we Günorta Aziýanyň arasynda baglanyşdyryjy köprüdir. Biz hem bu arabaglanyşyklaryň bir bölegi bolmak ugrunda hem-de beýleki birnäçe taslamalar babatda iş alyp barýarys. Bizde TOPH gaz geçirijisi ýaly iri taslamalar, awtoulag we demir ýollar boýunça herekete girizmegi meýilleşdirýän taslamalarymyz bar» - diýip, Şahin Sky News teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.

Mundan öň, habar beriş serişdeleri «Taliban» hereketiniň wekilleriniň Owganystanyň ähli serhet geçelgelerini golastyna alandygyny habar berdiler. Ýekşenbe güni hereketiň wekilleri paýtagt şäher Kabula girdiler we prezidentiň köşgüni eýelediler.

Owganystanyň Prezidenti Aşraf Gani wezipe ygtyýarlyklaryny goýup, ýurtdan gitdi. Duşenbe gününe geçilýän gije «Taliban» hereketiniň syýasy edarasynyň resmi wekili Muhammed Naim Owganystanda uruş hereketleriniň tamamlanandygyny, döwlet dolandyryşyň görnüşiniň bolsa ýakyn wagtda aýan ediljekdigini aýtdy.

Öň habar berşimiz ýaly, şu ýylyň fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary bilen «Taliban» hereketiniň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi.

Şol duşuşygyň barşynda «Таliban» hereketiniň syýasy edarasynyň wekiliýeti owgan halkynyň abadançylygynyň we gülläp ösüşiniň üpjün edilmegine gönükdirilen Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy, şeýle-de Türkmenistany Owganystan bilen baglanyşdyrýan demir ýollar ýaly infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň prosesini hemmetaraplaýyn goldaýandygyny beýan etdi.

Belläp geçsek, TOPH gaz geçirijisini ulanmakdan Owganystanyň ýyllyk üstaşyr girdejileri 1 mlrd dollara deň bolup biler. Gazgeçiriji magistraly diňe Owganystanyň özünde 12 müň sany iş ornuny döredip biler.

TOPH gaz geçirijisiniň uzynlygy 1735 km bolar. Şolardan 200 km-den gowragy Türkmenistanyň, 735 km Owganystanyň, 800 km Pakistanyň çäginden geçmeli. Gaz geçirijisiniň ýyllyk kuwwaty 33 mlrd kub metr gaza babarbar bolar. Gaz geçirijiniň çig mal binýadyny «Galkynyş» gaz käni üpjün eder.