Hytaý awtomobil eksportyny 180% ýokarlandyrdy

Hytaý awtomobil eksportyny 180% ýokarlandyrdy

Hytaýyň çäginde ýygnalan awtoulaglaryň umumy eksport möçberi iýul aýynda 174 000 birlige ýetdi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwrüniň görkezijisinden 180% ýokarydyr. Hytaýyň awtoöndürijiler assosiasiýasynyň şeýle maglumatlaryny Sinhua agentligi neşir edýär diýip, car.ru belleýär.

Hünärmenler iýul aýynda üpjünçiligiň umumy möçberiniň 31,5%-ini alternatiw energiýa çeşmeleri bolan ulag serişdeleriniň emele getirendigini bellediler.

Ýanwar aýynyň başyndan iýul aýynyň ahyryna çenli döwürde Hytaý daşary ýurt bazarlarynda 1 000 000-dan gowrak awtomobil satdy. Ýyllyk aňlatmasynda görkezijiniň ösüşi 120% boldy. Umumy satuw göwrümini alanyňda, ol Hytaýda şu ýylyň 7 aýynyň dowamynda 19,3% ýokarlandy. Umumy görkeziji 14 760 000 awtomobile deň boldy. 

Umumy oňyn ösüşe garamazdan, Hytaýyň awtomobil bazarynda ýylyň birinji ýarymynda pese gaçyş hasaba alyndy. Hytaýyň ýolagçy awtomobilleri assosiasiýasy tarapyndan şu hepdäniň başynda neşir edilen maglumatlara görä, geçen aýda ýurtda ýolagçy awtomobilleriniň ownuk söwdasynyň umumy möçberi ýyllyk aňlatmasynda 6,2%, ýagny 1,5 mln birlige çenli azaldy.