Serdar Berdimuhamedow özbek wekiliýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Serdar Berdimuhamedow özbek wekiliýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Onuň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi.

Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Ulag, ýangyç-energetika hem-de gyzyklanma bildirilýän beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredildi. Özbegistanyň Türkmenistan üçin esasy söwda hyzmatdaşlaryň biri bolup durýandygy bellenildi.
Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň ähmiýetini nygtamak bilen, taraplar ýakyn günlerde Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde agzalan toparyň başlyklarynyň mejlisini guramagy bellediler.