Türkmenistanyň we Täjigistanyň ministrleri Emomali Rahmonyň Türkmenistana saparyny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Täjigistanyň ministrleri Emomali Rahmonyň Türkmenistana saparyny maslahatlaşdylar

2-nji awgustda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda daşary işler ministri Raşid Meredowyň Täjigistan Respublikasynyň Senagat we täze tehnologiýalar ministri Şerali Kabir bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda taraplar giň gerimli türkmen-täjik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar.

Taraplar Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana öňde boljak döwlet saparynyň ikitaraplaýyn syýasy-diplomatik gatnaşyklary berkitmäge, şeýle-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ilerletmäge itergi berjekdigine ynam bildirip, senagat pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly pikir alyşdylar we iki döwletiň bu ugurdaky mümkinçilikleri barada gürrüň etdiler.