Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary Awazada geçiriljek sammiti maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň DIM-niň ýolbaşçylary Awazada geçiriljek sammiti maslahatlaşdylar

Türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça  wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Gyrgyzystanyň Daşary işler ministri Ruslan Gazakbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Gyrgyzystanyň Daşary işler ministrliginiň saýty habar berdi.

Daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary 2021-nji ýylyň 5-6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw geňeşini guramak we geçirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.
Diplomatlar bu duşuşygyň çäginde gol çekilmegi meýilleşdirilýän köptaraplaýyn resminamalaryň taslamasyna aýratyn ünsi çekip, ýetip gelýän çäräniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar.
Taraplar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda boljak ýygnagynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçiriljekdigine we sebit hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmaga we giňeltmäge itergi berjekdigine ynam bildirdiler.
Şeýle hem, ýakyn wagtda geçiriljek sammite meýilleşdirilýän birnäçe möhüm çäräni guramak barada konstruktiw pikir alyşma geçirildi.