Apple Beýik Britaniýanyň smartfon bazaryny terk edip biler

Apple Beýik Britaniýanyň smartfon bazaryny terk edip biler

Apple 5 milliard ýewrolyk (takmynan, 7 milliard dollar) kazyýet işi sebäpli Angliýanyň bazaryndan gitjekdigini mälim etdi. Bu barada 3dnews.ru habar berdi.

Eger-de kazyýet iPhone-da ulanylýan tehnologiýa üçin iňlis patent eýesi "Optis Cellular Technology"-iň peýdasyna "täjirçilik taýdan ýol berilmesiz" möçberde jerime bellese, kompaniýa bu ýurduň bazaryndan çykyp biler diýip, Apple-iň hukukçylary duýdurdylar.
Apple hakykatdanam Angliýanyň bazaryndan çykmak isleýändir diýmek kyn. Birden şeýle bolaýanda-da, amerikan kompaniýasy Angliýa täze iPhon we beýleki enjamlaryny ibermez hem-de öňden bar bolan müşderiler üçin programma üpjünçiligini täzelemek meselesini kynlaşdyrar.
Habarlara görä, “Optis” Apple-i öz önümlerinde “standartlaşdyrylan” smartfon tehnologiýasyny ulanandygy üçin 7 milliard dollar möçberindäki ygtyýarnama tölegini tölemekden boýun gaçyrandan soň patenti bozandygy üçin suda berýär. Geçen aýda şuňa meňzeş kazyýet işiniň Iňlis kompaniýasynyň peýdasyna tamamlanandygyny bellemelidiris.  Şonda kazyýet Apple “Optis”-iň 3G we 4G ykjam torlaryna birikmek bilen baglanyşykly iki sany patentini bozdy diýen karara gelipdi.