Gurban Berdiýew Russiýanyň milli ýygyndysyna tälimçi bellenilip biler

Gurban Berdiýew Russiýanyň milli ýygyndysyna tälimçi bellenilip biler

Russiýanyň futbol birleşigi (RFB) Russiýanyň milli ýygyndysy üçin baş tälimçiniň gözleginde birnäçe dalaşgärler birlen gepleşikleri geçirýär diýip, RFB-niň prezidenti Aleksandr Dýukow Gurban Berdiýewiň bu wezipä bellenmek mümkinçiligi barada žurnalistleriň beren sowalyna jogap berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

TmCars.info-nyň öň habar berşi ýaly, häzirki wagtda türkmen hünärmeni Gurban Berdiýew gazaklaryň «Kaýrat» futbol klubunyň gözegçilik geňeşiniň başlygynyň geňeşçisi bolup işleýär.

"Häzirlikçe bu sowallara biz jogap berip bilmeýäris. Häzir bir gözlegde, gepleşikleri geçirýäris, birnäçe dalaşgäri gözden geçirýäris. Gepleşikler tamamlanýança men jikme-jiklikleri aýdyp bilmerin. Ähli iş tamamlanandan soň, doly gürrüň bereris» — diýip, Dýukow žurnalistlere aýtdy.

Öň, Russiýanyň futbol birleşigi Russiýanyň milli ýygyndysyna baş tälimçini gözlemek we onuň bilen şertnama gol çekmek işlerini Russiýanyň premýer-ligasynyň täze möwsüminiň başlamazyndan öň tamamlamagy meýilleşdirýändigini habar beripdi. Täze möwsüm 23-nji iýulda başlar.
Belläp geçsek, Russiýanyň milli ýygyndysy Stanislaw Çerçesowyň ýolbaşçylygynda B toparda soňky orny eýeläp, Ýewropa çempionatynyň pleýý-off tapgyryna çykyp bilmedi. 8-nji iýulda RFB Çerçesow bilen bilelikde şertnamany ýatyrmak hakynda karara geldi.