Eýran bilen Gyrgyzystan Türkmenistanyň üstünden geçýän ulag geçelgesini açar

Eýran bilen Gyrgyzystan Türkmenistanyň üstünden geçýän ulag geçelgesini açar

Eýran bilen Gyrgyzystan Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň çäklerinden geçýän Bandar-Abbas — Oş ulag geçelgesini açmak barada ylalaşdy. Bu barada ORIENT habar berdi.

Ýakynda Tähranda Ýewraziýa ykdysady bileleşigine girýän ýurtlaryň gatnaşmagynda ilkinji ýöriteleşdirilen "Ýewraziýa" sergisi geçirildi. Onuň çäklerinde Eýranyň demir ýol ulgamynyň ýolbaşçysy Said Rasuli bilen Gyrgyzystanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň prezidenti Danil Ibraýewiň arasynda duşuşyk geçirildi. Sputnik Gyrgyzystanyň habar bermegine görä, taraplar Gyrgyzystandan demir ýol arkaly harytlaryň hereket etmegi üçin has amatly şertleriň döredilmegini ara alyp maslahatlaşdylar.
Maslahatyň dowamynda Eýran tarapy Bandar-Abbas - Oş ulag geçelgesini Eýranyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň üsti bilen işe girizmegiň mümkinçiligini doly goldaýandygyny we Eýranyň demir ýollary arkaly Gyrgyzystan Respublikasyna iň pes nyrhlardan ýük daşamak meselesini ara alyp maslahatlaşmaga taýyndygyny mälim etdi.
Bander-Abbas Eýranda iň uly port bolup durýar we ol Eýrana gelýän konteýnerleriň 90%-ini kabul edýär. Onuň ýük dolanyşygy, takmynan, ýylda 25 million tonna bolup, ol jemi 40 million tonnadan gowrak önüm kabul etmäge ukyplydyr. Dünýäniň 90 portuny birleşdirýän 22 sany halkara ýük daşaýyş ugry hem şu ýerden geçýär.
Ýatlap geçsek, 2014-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhaniniň we Gazagystanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň gatnaşmagynda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň açylyş dabarasy geçirilipdi. Soň bolsa Hytaý we sebitiň beýleki ýurtlary bu ulag geçelgesi boýunça konteýner daşamaga başlapdylar.