Beýik Britaniýada dünýäde iň uly “arassa” ýangyç zawody peýda bolar

Beýik Britaniýada dünýäde iň uly “arassa” ýangyç zawody peýda bolar

Norwegiýanyň Equinor nebit kompaniýasy Beýik Britaniýada wodorod önümçiligini üç esse artdyrmak meýilnamasy barada aýtdy. Taslamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde, “arassa” ýangyç öndürmek boýunça dünýäde iň uly senagat toplumy peýda bolar diýip, “The Guardian” neşiri ýazýar. Muny Day.Az ýetirýär.

Angliýada Kingston-apon-Hall şäheriniň golaýyndaky Equinor zawody diňe bir wodorod öndürmän, eýsem ýörite uglerody almak we saklamak tehnologiýalarynyň (Carbon capture and storage (CCS)) kömegi bilen howadan zyýanly kömürturşy gazyny aýyrar. Şeýle-de, kompaniýa Angliýanyň gündogaryndaky Linkolnşir graflygynda ýerleşýän Keadby gaz elektrostansiýasyny ekologiýa taýdan arassa “gök ýangyç” bilen üpjün edip başlar, netijede ony doly derejede ekologiýa taýdan arassa ýangyçda işleýän dünýäde ilkinji elektrik ägirdine öwrer.
Britan hökümetiniň çaklamalaryna görä, wodorod ýangyç toplumynyň ösdürilmegi CO2 zyňyndylaryny azaltmaga mümkinçilik berer, sebäbi “arassa” ýangyç kärhanalarda, elektrostansiýalarda we transportda gazylyp alynýanlaryň ornuny tutar.
Şeýle-de, iýun aýynyň ahyrynda Şotlandiýanyň demirgazyk-gündogarynda howany arassalamak boýunça zawodyň gurluşygy barada hem habar berildi. Global CCS Institute analitik merkeziniň täze hasabaty dünýäde uglerody sorup almak we saklamak mümkinçilikleriniň global klimat maksatlaryna ýetmek üçin 100 esse ýokarlanmalydygyny görkezdi, bu ýakyn 30 ýylda dünýäde bir trillion dollar çykdaja getirer.