Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň DIM-niň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň DIM-niň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji iýulda Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I bilen duşuşdy. Taraplar çig mala esaslanmaýan pudaklarda, hususan-da, maglumat we aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, saglygy goraýyş ulgamlarynda, şol sanda sebit howpsuzlygy meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, «Merkezi Aziýa + Hytaý» platformasynyň çägindäki gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada HHR-niň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.

Wan I türkmen Liderine HHR-niň Başlygy Si Szinpiniň salamyny ýetirip, ýokary derejede işjeň ösdürilip, strategik häsiýete eýe bolan türkmen-hytaý ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň durnukly ösdürilýändigine kanagatlanma bildirdi. Türkmenistanyň Prezidenti, öz gezeginde, Wan Inyň üsti bilen Si Szinpine golaýda bellenilen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň esaslandyrylmagynyň 100 ýyllygy mynasybetli iň oňat arzuwlaryny ýollady. Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk syýasatyny hem-de halkara derejede öňe sürýän başlangyçlaryny yzygiderli goldaýandygy üçin türkmen tarapy dostlukly ýurduň Hökümetine hoşallyk bildirdi.
Hytaýyň DIM-niň ýolbaşçysy geljek bäş ýyl üçin ähli ugurlary öz içine alýan hyzmatdaşlyk meýilnamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtamak bilen, Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistan bilen gaz ulgamyndaky hyzmatdaşlyga hemişe uzak möhletleýin häsiýetde baha berýändigini, onuň geljegine uly umyt bildirýändigi belledi.
Şeýle hem Wan I «Bir guşak, bir ýol» başlangyjy, Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, Merkezi Aziýa sebitinde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmek, koronawirus pandemiýasyna garşy bilelikde göreşmek boýunça gatnaşyklary ösdürmek boýunça tekliplerini beýan etdi.