Ýewropada indi plastik gap-gaçlar we çöpjagazlar öndürilmez

Ýewropada indi plastik gap-gaçlar we çöpjagazlar öndürilmez

3-nji iýuldan Ýewropa Bileleşiginde bir gezeklik ulanylýan gap-gaçlaryň, tiz naharlar üçin plastik gaplamalaryň, içgiler üçin çöpjagazlaryň we pagtaly çöpjagazlaryň önümçiligi gadagan edildi. «Das Erste» teleýaýlymynyň habar bermegine görä, Germaniýa hem bu başlangyja eýerýär, ýöne tebigaty goraýjylar bu gadagan etmäni ýeterlik däl hasaplap, ony tankyt edýärler. Ýurduň Hökümeti bolsa bu ýagdaýa bir gezeklik ulanylýan önümlerden el çekmegiň ilkinji ädimi hökmünde garaýar. Bu baradaky maglumaty russian.rt.com saýty paýlaşýar.

Germaniýada daşky gurşawy goramak meselesine akyl ýetirmek güýçlenýär. Muňa garamazdan, ýurtda her sagatda gyzgyn içgiler üçin bir gezeklik bulgurlaryň 320 müňe golaýy ulanylýar. Bu baradaky maglumatlary Daşky gurşaw federal ministrligi berýär. Ýurduň Hökümeti, şol bir wagtda, daşky gurşawa we klimata ýaramaz täsirini ýetirýän plastik önümlerini ýok etmek bilen bagly käbir çäreleri hem görýär. Germaniýa Ýewropa Bileleşiginiň bir gezeklik plastik önümleri gadagan etmek hakyndaky başlangyjyny hem durmuşa geçirip başlar.
Reňkli plastik çöpjagazlar bahym geçmişde galar. Bir gezeklik ulanylýan plastik önümleriniň ýene biri gündelikden durmuşymyzdan ýitip gider. 3-nji iýuldan bolsa tutuş Ýewropa Bileleşiginde täze düzgün girizildi: ýanyňda göterilýän bulgurlar, bir gezeklik ulanylýan gap-gaçlar, tiz naharlar üçin gaplamalar, içgiler üçin çöpjagazlar, şol sanda pagtaly çöpleri ýasamakda ulanylýan plastik çöpler hem indiden beýläk öndürilmez. Olaryň galan bölekleri entek satlyga çykarylyp bilner. Daşky gurşawy goraýjylaryň pikiriçe, bu karar ýeterlik däl. Olar bu önümleriň ýerine ulanyljak zatlaryň sarp edijilerde nädogry pikirleri döredip biljekdigini nygtaýarlar.