Smartfonlar we noutbuklar üçin döwülmeýän material oýlanyp tapyldy

Smartfonlar we noutbuklar üçin döwülmeýän material oýlanyp tapyldy

Alymlar ýumşak elektronikanyň täze görnüşini döretdiler. Bu material smartfonlary we beýleki gurluşlary zeper ýetende öz-özünden dikelýän ýa-da asla döwülmeýän görnüşde çykarmaga mümkinçilik berer. Bu barada ferra.ru saýty ýazýar.

Häzirki zaman gadžetleri jebis simler ulanylýan gaty materiallardan taýýarlanylýar. Täze ýumşak elektronika bu çeýe däl düzüm bölekleriň ornuny tutar. Onuň esasynda birnäçe ýyl mundan ozal mümkin däl ýaly bolup görnen önümiň berkliginiň derejesi ýokarlandyrylar.
Elektron shemalary döretmek üçin alymlar suwuk metalyň damjalaryny peýdalandylar. Şeýle çemeleşme elektronikany gaýtadan ulanmaga mümkinçilik berýär, ýagny birikdirilen gurluşlary garyşdyryp, hemme zady täzeden başlap bolýar. Täze shema deri ýaly ýumşak we berk bolýar. Olar has güýçli zeper ýetende-de işlemegini dowam edip biler.
Elbetde, maýyşgak smartfonlar entek döredilenok. Ýöne tehnologiýalaryň örän tiz ösüp-özgerýändigi bilen baglylykda, onuň ilkinji nusgalaryny ýakyn wagtda görmäge umyt edip bileris.