Dünýädäki iň uly planetariý 18-nji iýulda Şanhaýda açylar

Dünýädäki iň uly planetariý 18-nji iýulda Şanhaýda açylar

Dünýäde iň ulusy hasaplanýan Şanhaýdaky planetariý resmi taýdan 18-nji iýulda açylar. Bu toplumyň gurluşygy 2016-njy ýylyň noýabr aýynda başlandy. Ol Pudun sebitinde ýerleşer. Esasy binanyň umumy meýdany 38 müň inedördül metre, tutuş toplumyň meýdany 58,6 müň inedördül metre barabar. 

Planetariý esasy we birnäçe goşmaça binalardan, şol sanda ýaşlar üçin gözleg merkezinden we iki jemgyýetçilik obserwatoriýasyndan ybarat. 
Sergi böleginde planetariýniň myhmanlary dürli planetalardan 70 töweregi dürli meteorit böleklerini görüp bilerler. Mundan başga-da, ýygynda Isaak Nýutonyň, Galileo Galileýiň, Nikolaý Kopernikiň we ş.m. original işleri giriziler. 
Planetariýde maglumatlary wizuallaşdyrmanyň, üsti ýetirilen reallygyň, biometriýanyň we emeli intellektiň giňden ulanylýandygy bellenilýär. Bu barada ýerli habar çeşmesi “Penpaý” habar berdi diýip, moika78.ru belleýär.
Daşky görnüşi boýunça planetariý fantastik filmlerdäki uly kosmos gämisine meňzeýär. Şeýle-de, baş binanyň töweregindäki ýanýodalar galaktiki spiral şekilinde geçirilen. Planetariýniň gurluşygynda ekologiýa taýdan arassa materiallar we toplumyň işini üpjün etmek üçin ýaşyl tehnologiýalaryň soňky gazananlary ulanyldy.