Orhid köli ÝUNESKO-ny alada goýýar

Orhid köli ÝUNESKO-ny alada goýýar

Balkan ýarymadasynda ýerleşýän Orhid köli we onuň töwerekleri ÝUNESKO-nyň goragy astynda saklanýar. Ýöne ekologlar howsala düşýärler: binalaryň gurulmagy we hapalanma bu tebigy suw howdanynyň ekoulgamyna we biodürlüligine görnetin zyýanly täsirini ýetirýär. Şoňa görä-de, Birleşen Milletler Guramasy Orhid kölüni ýitip-ýok bolmak howp astyna düşen desgalaryň sanawyna girizmegi göz öňünde tutýar. Bu barada euronews.com saýtyna salgylanyp, news.day.az habar berýär.

Katarina Wasileska, «SOS Orhid» taslamasynyň wekili:
— Eger-de ÝUNESKO haýsydyr bir ýeri ýitip barýan desgalaryň sanawyna goşsa, bu erbet alamat. Munuň özi ýurduň ÝUNESKO-nyň medeni mirasy hökmünde ykrar edilen desgany goramak boýunça öz üstüne alan borjuny ýerine ýetirmändigini görkezýär. Ol ýurtda ýagdaýy düzetmäge mümkinçilik bardygyny hem alamatlandyrýar.

ÝUNESKO-nyň basyşy bilen häkimiýetler käbir kenarýaka bardyr restoranlary ýapmagy buýruk berdi. «Ol deňizden damja» diýip, ekologiýanyň tarapdarlary aýdýarlar. Kölüň kenary myhmanhanalardyr özbaşdak gurlan desgalar, zawoddyr önümçilik kärhanalary bilen gurşalan. Olar bolsa galyndylaryny göni kölüň suwuna goýberýärler.

Konstantin Georgiýewski, Orhid şäheriniň häkimi:

— Biz gurlan desgalaryň köp bölegini aýyrdyk. Bu agyr ýük, ägirt uly zor salma we ýalňyşlyk. Olary düzetmek zerur.

Orhid köli Demirgazyk Makedoniýa bilen Albaniýanyň serhedinde ýerleşýär. Ýöne bu iki ýurda onuň goragyny utgaşdyrmak kyn düşýär. Häkimiýetler hapalanma garşy göreşmek we ekosyýahatçylyk boýunça meýilnamanyň üstünde işleýär. Ýöne ÝUNESKO-nyň maslahatlaryny ýerine ýetirmek üçin diňe bir wagt däl, eýsem, köp möçberde maliýe serişdeleri hem gerek bolar.