TSTB-niň düzüminde iki sany assosiasiýa dörediler

TSTB-niň düzüminde iki sany assosiasiýa dörediler

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzüminde hususy guş öndürijilerini hem-de ýyladyşhanalarda miwe we gök önümleri ösdürip ýetişdirýän öndürijileri birleşdirmäge gönükdirilen iki sany pudaklaýyn bileleşik dörediler. Bu barada ORIENT habar berýär.

Täze bileleşikler senagat oba hojalygynyň esasy ugurlaryny, esasan hem, importyň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri ösdürmek maksady bilen döredilýär.
Bileleşikler hususy firmalaryň işini utgaşdyrmaga, pudak üçin derwaýys meseleleriň öz wagtynda çözülmegine, kärhanalara hukuk we bilermen goldawyny bermäge ýardam eder.
Häzirki wagtda TSTB 26 müň 200-den gowrak agzany birleşdirýär, şonuň bilen birlikde birleşmäniň düzüminde aýratyn birleşikleriň döredilmegi onuň işiniň has täsirli we maksadaokgunly bolmagyna kömek eder.