Ilon Mask hemra internetiniň geljegini suratlandyrdy

Ilon Mask hemra internetiniň geljegini suratlandyrdy

Starlink kompaniýasy ýene bir ýyldan hemra internetine 500 müň ulanyjyny birikdirmegi göz öňünde tutýar. Bu barada «The Verge» neşirinde berlen maglumata salgylanyp, lenta.ru ýazýar.

SpaceX kompaniýasynyň başlygy Ilon Maskyň Mobile World Congress maslahatynda eden çykyşyndan bölekleri getirip, žurnalistler işewüriň hemra internetine ýarym million abonenti birikdirmegi meýilleşdirýändigini ýazýarlar. «Meniň pikirimçe, biz birnäçe ýüz müň ulanyja eýe bolmagyň ýolunda, 12 aýyň dowamynda ulanyjylaryň sanynyň 500 müňden geçmegi mümkin» diýip, Mask aýdýar.   
Taslamanyň geljegini suratlandyryp, milliarder Starlink kompaniýasynyň eýýäm iri ýurtlaryň aragatnaşyk operatorlarynyň ikisi bilen hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekendigini aýtdy we ol barada jik-jik gürrüň bermedi. Maskyň pikiriçe, hemra interneti hereket edýän prowaýderler bilen bäsleşmän, eýsem, olaryň üstüni ýetirýär. «Siz Starlink hakynda 5G we optiki-süýümli aragatnaşygyň arasyndaky boşlugy doldurmak, bu ideýanyň esasynda dünýäniň has işe ukyply böleklerine baryp ýetmek bilen bagly pikir etmeli» diýip, SpaceX kompaniýasynyň başlygy nygtady.