Awstraliýada dünýäniň iň uly radioteleskopynyň gurluşygy başlandy

Awstraliýada dünýäniň iň uly radioteleskopynyň gurluşygy başlandy

SKA taslamasyna gatnaşyjy ýurtlar adybir radioteleskopyň gurluşyk taslamasyny resmi taýdan tassykladylar we gurluşyga başlandy. Ol Günbatar Awstraliýada ýerleşer, onuň gurluşygyny 2028-nji ýyla çenli tamamlamak meýilleşdirilýär diýip, Ýewropanyň astronomiýa bileleşiginiň (EAS) her ýylda geçirilýän ýygnagynda taslamanyň ýolbaşçylary aýtdylar. Bu barada TASS habar berýär.

“Biz bu pursada 30 ýyl garaşdyk. Adamzat planetada iň uly ylmy obýektiň gurluşygyna girişmek bilen, öňe tarap ýene-de ägirt uly böküş etdi. Biz Älemiň köp syrlaryny bilmäge kömek etjek iň uly we çylşyrymly iki radioteleskopy gurarys” – diýip, SKA obserwatoriýasynyň baş müdiri Filip Daýmond belleýär.

Onuň aýtmagyna görä, geçen hepde SKA obserwatoriýasyna agza ýedi ýurduň ählisi – Awstraliýa, Hytaý, Italiýa, Niderlandlar, Portugaliýa, GAR we Beýik Britaniýa gurluşyk meýilnamalaryny resmi taýdan tassykladylar hem-de radioteleskopyň gurluşygy we ulanyşa girizilmegi üçin jemi 2 mlrd ýewro bermäge razy boldular.
Merçison obserwatoriýasynyň çäginde işler eýýäm başlady, ýöne doly derejeli gurluşyk indiki ýylyň başynda SKA agza ýurtlaryň kärhanalary we ylmy merkezleri bilen şertnama baglaşylandan soň başlar.
SKA-nyň Awstraliýa böleginiň gurluşygyny 2028-nji ýyla çenli tamamlamak meýilleşdirilen. Alymlaryň pikiriçe, obserwatoriýa ilkinji ylmy maglumatlary birnäçe antennalar we maglumatlary gaýtadan işleýiş ulgamy işe girizilenden soň, ýakyn ýyllarda kabul edip başlar. Obserwatoriýanyň gurluşygy tamamlanandan soň, alymlar onuň azyndan 50 ýyl işlejekdigine ynam bildirýärler.