Türkmenistanda 2021-nji ýylda 1 million 400 müň tonna däne ýygnaldy

Türkmenistanda 2021-nji ýylda 1 million 400 müň tonna däne ýygnaldy

Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleri Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne öndürmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hasabatlaryny tabşyrdylar.

2021-nji ýylda edermen daýhanlarymyz yhlasly zähmetleri bilen bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Olar Watan harmanyna 1 million 400 müň tonnadan gowrak däne tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler.

Döwlet Baştutany ýygnananlary, zähmetsöýer daýhanlary hem-de tutuş türkmen halkyny bu ajaýyp üstünlik bilen tüýs ýürekden gutlap, “Edermen gallaçylarymyzyň gazanan zähmet ýeňişleri biziň ählimiziň bilelikde gazanan uly üstünligimizdir, saçaklarymyzyň rysgal-berekedidir we halkymyzyň baýlygydyr” diýip belledi.