Täjigistanyň Prezidenti türkmen Liderini doglan güni bilen gutlady

Täjigistanyň Prezidenti türkmen Liderini doglan güni bilen gutlady

29-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Täjigistanyň Baştutany türkmen Liderini doglan güni bilen gutlady hem-de tüýs ýürekden berk jan saglygyny, abadançylyk we Garaşsyz Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan depginli ösdürmäge, halkyň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwlet işlerinde üstünlikler arzuw etdi.
Iki ýurduň Liderleri telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda döwrüň anyk ýagdaýlary hem-de sebitdäki we dünýädäki ýagdaýlar nazara alnyp, özara hormat goýmak ýörelgelerinde ýola goýulýan türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşdylar.
Taraplar ulag, nebitgaz we himiýa senagaty, elektroenergetika, oba hojalygy ulgamlarynda ägirt uly mümkinçilige eýe bolan özara bähbitli gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar.