2020-nji ýylda RF-niň Ulýanowsk sebiti bilen Türkmenistanyň söwda dolanyşygy ýokarlandy

2020-nji ýylda RF-niň Ulýanowsk sebiti bilen Türkmenistanyň söwda dolanyşygy ýokarlandy

2020-nji ýylda Russiýanyň Ulýanowsk sebiti bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 3,280 million dollara barabar boldy diýip, Trend-e Ulýanowsk sebitiniň gubernatorynyň we hökümetiniň metbugat gullugynda habar berildi.

Şol sanda 1,251 million dollar möçberde pagta import edildi. 

“2019-njy ýylda söwda dolanyşygynyň mukdary 403,7 müň dollara, şol sanda eksport 60,1 müň dollara, import 343,6 müň dollara barabar boldy” – diýlip, habarda aýdylýar.

Maglumatlara görä, Ulýanowsk sebitiniň kompaniýalary daşary ýurt hyzmatdaşyny awtomobil şaýlary üçin podşipnikler we UAZ awtomobilleri bilen üpjün etdiler. Şeýle-de, Ulýanowsk sebitinde “Parahat” medeniýeti gorap saklamak we ösdürmek boýunça sebitleýin türkmen jemgyýetçilik guramasynyň hereket edýändigi bellenildi.
Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň Trend-e habar bermegine görä, 2020-nji ýylda rus-türkmen söwdasynda oňyn ösüş dowam etdi, 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygy 39,6 göterim ýokarlanyp, 970,2 million dollara ýetdi (türkmen gaz üpjünçiligini hasaba almazdan). Eksportuň göwrümi 19,6 göterim (649,5 million dollara çenli), import 11,6 göterim (320,6 million dollara çenli) ýokarlandy.

“2020-nji ýylda Türkmenistana, esasan, metallar we metal önümleri; azyk harytlary we oba hojalyk çig mallary; himiýa senagatynyň önümleri; maşynlar, enjamlar we ulag serişdeleri eksport edildi” – diýip, ministrlik belledi.

Türkmenistandan importuň esasy önümleri himiýa senagatynyň önümleri; dokma önümleri, ondan taýýarlanan önümler we aýakgap; azyk harytlary we oba hojalyk çig mallary; mineral önümler boldy.