«Uly ýedilik» ýurtlary 2050-nji ýyla çenli uglerod zyňyndylaryny iň pes derejä ýetirmegi ylalaşdylar

«Uly ýedilik» ýurtlary 2050-nji ýyla çenli uglerod zyňyndylaryny iň pes derejä ýetirmegi ylalaşdylar

«Uly ýedilige» girýän döwletler Beýik Britaniýada geçirilen sammitde ählumumy maýlamany 1,5 gradusa çenli ýetirmezlik maksady bilen, 2050-njy ýyldan gijä galman uglerod zyňyndylaryny iň pese derejeä çenli azaltmagy ylalaşdylar. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula fon der Lýaýeniň sözlerine salgylanyp, tass.ru habar berýär.

«Uly ýediligiň» ýurtlary ählumumy derejede howanyň maýlamagyny 1,5 gradus töwerekden ýokarlandyrmazlyk üçin 2050-nji ýyla çenli galyndylary iň pes derejä ýetirmegi maksat edinýän bilelikdäki esasy borçnama gol çekýärler. Biz onuň 1,5 gradusda saklanmagy üçin elimizde baryny ederis» diýip, Ýewrokomissiýanyň başlygy öz Twitter sahypasynda ýazýar.
Şeýle hem ol sammitiň dowamynda kömür energetikasyndan tapgyrlaýyn el çekmek we onuň maliýeleşdirilmegini bes etmek hakynda ylalaşyk gazanylandygyny aýtdy. Ol: «Uly ýedilik» boýunça hyzmatdaşlar ýuwaş-ýuwaşdan kömürden el çekmek barada ylalaşdylar. «Ýediligiň» ählumumy derejede kömür energetikasyny maliýeleşdirmegi bes etmek hakyndaky ylalaşygy — munuň özi tutuş dünýä ýüzüne güýçli duýduryş iberýän örän uly sepgitdir» diýip belledi.