BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl täze agzalary saýlandy

BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl täze agzalary saýlandy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wekilleri Albaniýany, Braziliýany, Gabony, Ganany we Birleşen Arap Emirliklerini BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň täze, hemişelik däl agzalary hökmünde saýladylar. Şu ýurtlaryň wekilleri 2022-2023-nji ýyllarda bu düzümiň işine gatnaşyp biler — diýip, guramanyň resmi internet saýtynda habar berilýär. 

Howpsuzlyk Geňeşinde ýer gazanmak üçin Kongo Demokratik Respublikasy, Peru we Eýran hem dalaş etdi, ýöne olar sesleriň zerur bolan köplügini gazanyp bilmediler. Gana 185, Gabona 183, Braziliýa 181, Birleşen Arap Emirliklerine 179 we Albaniýa üçin bolsa 175 döwlet ses berdi. Howpsuzlyk Geňeşinde ýer almak üçin ýurtlara azyndan 129 ses gazanmak zerur bolup durýar. Şonuň bilen birlikde, ses bermeklige BMG-niň agza döwletleriniň 193-si hem doly gatnaşmalydyr.
Mälim bolşy ýaly, Howpsuzlyk Geňeşiniň düzümine jemi 15 döwlet girip, olaryň bäşisi — Russiýa, Hytaý, ABŞ Beýik Britaniýa, Fransiýa  hemişelik agzalar hasaplanýar hem-de olar weto hukugyna eýedir. Hemişelik däl agzalar 2 ýyl möhlete saýlanyp, olaryň bäşisi her ýylda täzelenýär.