Ysraýylda haýwan derilerini satmak gadagan edilýär

Ysraýylda haýwan derilerini satmak gadagan edilýär

Ysraýyl Döwleti tebigy deriden taýýarlanan egin-eşikleriň satuwyna gadagan etmeleri girizýär. 1976-njy ýylda kabul edilen Haýwanlary goramak hakyndaky teklibe üýtgeşmeleri girizýän resminama ýurduň ekologiýa we daşky gurşawy goramak boýunça ministri Gila Gamliel tarapyndan gol çekildi. Bu barada euronews.com habar berýär.

Ol Ysraýylyň milli derejede şeýle çäklendirme girizilen ilkinji döwlet bolandygyny aýdyp, bu çözgüdiň taryhy ähmiýetini belledi. «Biz Ysraýylyň egin-eşik bazaryny ekologiýa taýdan has arassa bolmagyny gazanýarys we haýwanlara hoşamaýlyk edýäris» diýip, Gamliel nygtaýar.
Rejelenen görnüşli söwda düzgünleri şu ýylyň dekabr aýynda güýje giriziler. Şol pursatdan başlap, gündelik ulanmak maksady bilen, tebigy deriden taýýarlanan önümleriň satuwy gadagan ediler. Düzgünleri bozanlara uly möçberli jerime salnar we 1 ýyla çenli azatlykdan mahrum ediler.
Ýöne bu ýerde käbir kadadan çykmalar hem göz öňünde tutuldy: dini adamlaryň kellesine geýýän ýörite başgaplary, ylmy barlaglar we bilim maksatlary üçin derileriň importy hem-de söwdasy gadagan edilmeýär. Milli däpleri saklamak bilen baglylykda, bu ugurdaky söwdany delillendirmek gerek bolar. 
Muňa garamazdan, käbir tankytçylar kadadan çykmalaryň köpdügini, gadagan etmeleriň bazaryň diňe belli bir bölegine degişligini aýdýarlar. Ýöne bu başlangyjyň tarapdarlary onuň möhüm ädimdigini we beýleki döwletler üçin hem nusgalykdygyny belleýärler.