ÝUNISEF Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine Ýiti ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegini goldamak maksady bilen lukmançylyk enjamlaryny gowşurdy.

Olaryň içinde biohowply galyndylar üçin 17 müň sany haltajyk, galyndylary we ýokançlyklara gözegçiligi güýçlendirmek üçin 15 müň sany howpsuzlyk gutulary, pediatriýa hem-de reanimasiýa bölümlerinde enjamlaşdyrmak üçin 2 müň sany çaga tonometrleri bar.

“Bu zerur enjamlar öňdebaryjy saglygy goraýyş işgärlerine ýokançlyklaryň öňüni alyp, galyndylara howpsuz çemeleşmek bilen gündelik wezipelerini ýerine ýetirmeklerini dowam etdirmäge ýardam eder. Bu bolsa, öz gezeginde, ýurduň pandemiýanyň öňüni almak we sanjym etmek üçin umumy tagallalaryna kömek eder. ÝUNISEF esasy saglygy goraýyş hyzmatlarynyň berilmeginiň üznüksizligini üpjün etmekde Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty ministrligi bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirer "-diýip, ÝUNISEF-iň wekiliniň orunbasary Aleksandru Narteanyň sözlerini Turkmenportal getirýär.

2020-nji ýylyň başynda pandemiýa garşy göreş başlanaly bäri ÝUNISEF we hyzmatdaşlar 153 ýurda we sebite maliýe hem-de tehniki goldaw berdiler.